POLITICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: GRÀCIA A BACO SL.

CIF: B66788159

Direcció postal: Fraternitat, 37 – Local 08012 Barcelona

Correu electrònic: tarantellagraciabaco@gmail.com

Delegat de Protecció de Dades:  Iniciatives i Programes SL

Contacte DPD: Mario Granados García. Adreça: Moianès, 50 Bis 4-1 08014 Barcelona. Web: www.grup-ip.cat Correu electrònic: mgranados@grup-ip.cat

GRÀCIA A BACO S.L., com a responsable del lloc web, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), li comunica que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per les següents finalitats:

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web.
 • Respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari.
 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari.
 • Utilitzar les seves dades per contactar-hi, tant per via electrònica com electrònica, per garantir el servei demanat.
 • Les dades de clients seran esborrades, una vegada acabat el servei pel qual han estat facilitades.
 • Les dades de proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment enviant un escrit amb l’assumpte “Baixa” a tarantellagraciabaco@gmail.com.
D’acord amb la LSSICE, el Gràcia a Baco SL no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic, que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del Gràcia a Baco SL la persona usuària té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions. Malgrat això, una vegada acabat el servei pel qual s’han facilitat les dades, aquestes s’esborraran.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del tràfic fins acabar el servei pel qual han estat facilitades.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.
LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

En els casos en què existeixi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.
COMUNICACIONS
Qualsevol comunicació enviada quedarà incorporada als sistemes d’informació de GRÀCIA A BACO SL. En acceptar aquestes condicions, termes i polítiques, l’usuari consent expressament que GRÀCIA A BACO SL realitzi les activitats i/o accions següents, excepte que l’usuari indiqui el contrari:

 • L’enviament de notificacions d’acceptació o rebuig del servei demanat.
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si vostè envia informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, l’EMPRESA quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.
DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

GRÀCIA A BACO SL no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar seva el seu compte, si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en els servidors del GRÀCIA A BACO SL, fins la finalització del servei per qual han estat cedides.
DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a persona usuària – interessada, pot sol·licitar l’aplicació dels drets següents davant del GRÀCIA A BACO SL presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a tarantellagraciabaco@gmail.com. indicant com a assumpte “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant la fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d’ oposició: dret de l’interessat a què no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s’esborrin.
 • Limitació del tractament: implica marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

La persona usuària té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà  la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

INFORMACIÓ QUE RECOPILEM

Obtenim informació mitjançant un formulari de subscripció amb la informació mínima i indispensable. En aquest formulari vostè facilitarà les dades següents: correu electrònic, nom, cognoms, i telèfon mòbil.

Si fa reserva mitjançant la nostra pàgina web

https://tarantelladegracia.wordpress.com/ li sol·licitarem que ens proporcioni informació sobre vostè, a més a més del seu nom i de les dades de contacte.

XARXES SOCIALS

Li comuniquem que GRÀCIA A BACO SL té presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de GRÀCIA A BACO SL, es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que pertoqui en cada cas, i que hagin estat acceptades prèviament per l’usuari.

GRÀCIA A BACO SL tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a les xarxes socials, informant-lo d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o a tercers i, en general, qualsevol dels continguts que GRÀCIA A BACO SL consideri inapropiats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, GRÀCIA A BACO SL es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa, aquells continguts que es considerin inapropiats.

Les comunicacions enviades a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat del GRÀCIA A BACO SL, que li enviarà informació del seu interès.

Pot accedir a més informació en aquesta política de privacitat.

En tot cas, si vostè envia informació personal a través de les xarxes socials, el GRÀCIA A BACO SL quedarà exempt de qualsevol responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la plataforma en qüestió i, si l’usuari les vol conèixer, haurà de consultar les condicions particulars corresponents de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips locals i en centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.
ENVIAMENT CV

En cas que l’usuari enviï el seu CV a través de la nostra web, li comuniquem que les dades aportades seran tractades per incloure’l en els processos de selecció que hi pugui haver, després d’haver fet una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant. Li comuniquem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de manera que no s’acceptaran els currículums enviats mitjançant altres procediments. Si hi ha alguna modificació en les dades, li demanem que ens ho comuniqui per escrit al més aviat possible, amb objectiu de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim de 3 mesos. Un cop transcorregut aquest període, se suprimiran les dades per tal de garantir-li un respecte total a la confidencialitat, tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut el termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció, li demanem que ens remeti novament el seu currículum.
CANVIS EN POLÍTICA DE PRIVACITAT ACTUAL

GRÀCIA A BACO SL es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ
A tots els efectes, les relacions de GRÀCIA A BACO SL amb les persones usuàries dels serveis telemàtics d‘aquesta web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual les parts se sotmeten expressament, i per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús seran competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona.